مکنده برقی بهترین وسیله برای جمع آوری شاخه و برگ های درختان 

ساخت کشور آلمان بوده 
هم به صورت مکنده و هم به صورت دمنده استفاده میشود .
هنگامی که شاخ و برگ و جمع میکنه به حالت قطعات ریز ریز درمیآورد و داخل کیسه تعبیه شده روی دستگاه انباشته کرده و میتوان به صورت کود دوباره در باغچه ارسال کرد .جهت کسب اطلاعات بیشتر  @ali_az59